Varainhankinnan ABC

Varainhankinnalla tarkoitetaan erilaisten yhdistysten, seurojen ja koululuokkien tapaa hankkia rahaa toiminnasta aiheutuvien maksujen kattamiseen. Varainhankinta on siis yhdistyksen, seuran, urheilujoukkueen tai koululuokan tapa hankkia varoja toimintaansa. Se mahdollistaa hankintojen tekemistä, joihin yhdistyksellä ja sen jäsenillä ei muuten olisi varaa.

Varainhankintaa voivat harjoittaa luokkatoimikunnat, yleishyödylliset yhdistykset, seurat sekä joukkueet. Yritykset ja yksityishenkilöt eivät saa harjoittaa varainhankintaa. Yksityishenkilö saa toki toimia kampanjan vastuuhenkilönä, mutta ei kerätä varoja itselleen.

Kollan kampanjakoodia voi jakaa:

 • Whatsapissa
 • Tekstiviestein
 • Sähköpostitse
 • Facebookin Messengerissä
 • Omille kontakteille suoralla viestillä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa

 

Verottajan ohjeistus varainhankinnan markkinointiin:

”Myynti toteutetaan talkootyönä joukkueen jäsenten toimesta ja se kohdistuu lähes yksinomaan joukkueen jäseniin, heidän perheenjäseniinsä sekä tuttaviin ja naapureihin. Tuotteita ei muutoin markkinoida tai mainosteta.”

Verottajan ohjeeseen nojaten, Kolla ei kannusta varainhankkijaa mainostamaan tai markkinoimaan myytäviä tuotteita esimerkiksi seuran verkkosivuilla tai seuran hallinnoimilla sosiaalisen median tileillä.

Kolla Oy tarjoaa verkkosivuillaan vain ohjaavaa neuvontaa verotukseen liittyen. Tarkemmat ohjeistukset tarjoaa verottaja. Kolla Oy:n asiakaspalvelu ei tarjoa veroneuvontaa.

Varainhankinnan verokohtelu ratkaistaan verolainsäädännön yleisten säännösten mukaisesti. Varainhankinnan on kuitenkin verotuskäytännössä vakiintuneesti katsottu jäävän tiettyjen edellytysten täyttyessä verotuksen ulkopuolelle.

Varainhankinnan verotukseen vaikuttaa kolme keskeistä tekijää. Mikäli kaikki seuraavat kolme tekijää täyttyvät, on varainhankinta verovapaata.

 

1. Varainhankinta yhteiseen hyvään

Varainhankinta tapahtuu verovapaasti, kun varainkeruu on koko luokan yhteisen hyvän tavoittelua, eli tapahtuu esimerkiksi luokkaretkeä tai leirikoulua varten. Varainhankintaa ei myöskään järjestetä rekisteröidyn yrityksen kautta tai palkatun henkilön kautta, vaan se tapahtuu suoraan luokan oppilaiden ja heidän vanhempiensa toimesta yhteistä tarkoitusta varten.

2. Ansaitut varat tasan koko ryhmälle

Tämän lisäksi varainhankinnan verotukseen vaikuttaa se, että varanhankinnan avulla ansaittu raha tulee jakaa tasapuolisesti luokan oppilaiden kesken. Ketään ei saa suosia esimerkiksi varainkeruun aktiivisuuden tai kerätyn summan perusteella. Toisin sanoen, vaikka joku luokan oppilaista ei pystyisi osallistumaan varainkeruuseen tai luokkaan liittyy uusi oppilas ennen luokkaretkeä, hän saa siitä huolimatta tulla mukaan luokkaretkelle varainkeruun avulla ansaituilla rahoilla.

3. Varainhankinnan laajuus

Viimeisenä varainhankinnan verotukseen vaikuttaa varainhankinnan laajuus. Varainhankinnan tulee olla laajuudeltaan enintään pienimuotoista. Varainhankinnan pienimuotoisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kerätty luokkaretkikassa saa olla enintään 15 000 euroa ja myynnin tulee olla kampanjaluonteista, ei jatkuvaa. Kun varainhankinta on pienimuotoista, summasta ei veloiteta myöskään arvonlisäveroa. Tyypillisesti nämä varainhankinnan verotukseen vaikuttavat seikat on jo otettu huomioon jokaisessa luokkahuoneessa ja urheiluseurassa.

HUOM! Viime kädessä asiasta päättää silti aina verottaja, eli on siis suositeltavaa, että käyttäjä tutustuu varainhankinnan verotukseen hyvissä ajoin itsenäisesti. Luokkatoimikuntien varainhankinnan verotuksen tarkat ohjeet löytyvät täältä.

 

ONKO VARAINHANKINTA ELINKEINOTULOA?

Tuloverolain 23 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Varainhankinnassa elinkeinotoiminnan tunnusmerkit eivät täyty, silloin kun:

 • Keräystoiminta ei ole jatkuvaa tai säännöllisesti toistuvaa
 • Sivusto ei tarjoa palveluita ja tuotteita käyvällä markkinahinnalla
 • Keräys kohdistuu rajoitettuun ja suppeaan henkilöpiiriin
 • Keräystoiminta ei ole laajamittaista
 • Toiminnan järjestämiseen ei liity riskiä
 • Toiminta ei vaadi sitoutunutta pääomaa
 • Toiminta ei vaadi vieraan pääoman käyttöä
 • Toimintaan ei ole palkattu henkilökuntaa

 

 • Ostaja tietää tukevansa ostoksellaan yhdistyksen, joukkueen tai luokkatoimikunnan toimintaa
 • Tuotteesta maksetaan normaalia korkeampi hinta, jotta yhdistykselle jää siitä tuotto-osuus
 • Myynti tapahtuu yhdistyksen jäsenten, ei kenenkään tehtävään palkatun henkilön toimesta
 • Tuotemyynti suuntautuu rajatulle asiakaskunnalle yhdistyksen jäsenten lähipiirissä
 • Myynti on satunnaista ja kampanjaluonteista, eikä seuralla ole olemassa omaa vakituista myyntipistettä
 • Seuran Facebook ja nettisivuilla tms. mainostaminen on kielletty. Sallittua on seuran sähköpostijakelulistojen käyttäminen, ilmoittaminen jäsenten omilla sivuilla (esim. Facebook-seinä) sekä sosiaalisen median kontaktien käyttäminen varainhankinnassa.

 

Oppilaiden varainhankinta on yleensä järjestetty niin, että varainhankintaa ei harjoiteta rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeushenkilön kautta, vaan varainhankinta tapahtuu suoraan oppilaiden ja heidän vanhempiensa yhteiseen lukuun luokkatoimikunnan muodossa.

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun:

 • varoja kerätään koulun tai sen oppilasryhmän yhdessä toteutettavaa leirikoulua, luokkaretkeä tai muuta vastaavaa koulun opetukseen liittyvää toimintaa varten
 • varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko oppilasryhmän hyväksi
 • keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista

 

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan liikevaihto on vakiintuneesti jäänyt alle arvonlisäverollisen liikevaihdon rajan (15 000,00 €). Varainhankinnasta ei ole tarvinnut suorittaa arvonlisäveroa jo yksinomaan tällä perusteella.

Luokkatoimikuntien harjoittama pienimuotoisen varainhankinta jää verotuskäytännön perusteella tuloverotuksen ulkopuolelle, jos edellä luetellut edellytykset täyttyvät. Varainhankinnasta saatua tuloa ei siten veroteta oppilaiden tai heidän vanhempiensa tulona.

Jos luokkatoimikunnan varainhankinta ei täytä edellä lueteltuja edellytyksiä, varainhankinnalla saatu tuotto on varojen hankkijan veronalaista tuloa.

Varainhankinnan tuotto on veronalaista tuloa esimerkiksi silloin, kun tietyn oppilaan tai hänen huoltajansa hankkimat varat käytetään kyseisen oppilaan maksuosuuden rahoittamiseksi. Samoin veronalaista tuloa on opetukseen liittymättömästä varainhankinnasta saatu tulo.

Lue verottajan tarkempi ohjeistus tästä

Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu hyödykemyynti voi olla sen verovapaata varainhankintaa. Tällöin tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus.

Varainhankintaa voivat tehdä aivan kaikki yhteisöt, mutta varainhankinta on (tietyin ehdoin) verotonta ainoastaan yleishyödyllisille yhteisöille. Verovapauden kriteerinä on, että tuloa hankitaan yhteisön yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi. Mikäli yhteisö ei ole yleishyödyllinen, yhteisön tulee suorittaa varainhankinnan tuotoista 20 % elinkeinoveroa.

 

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, mikäli:

 • se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä
 • sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
 • se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä

 

Lue verottajan ohjeistus painamalla tästä  (kohdat 2.3.1 & 2.5.3)

Hyödykkeitä tai palveluita tulisi myydä talkooperiaatteella, eli esimerkiksi seuran palkattu työntekijä ei verottajan ohjeen mukaan voi osallistua myyntitoimintaan. Myyjinä voivat toimia vapaaehtoisesti seuran toiminnassa mukana olevat henkilöt.

Mikäli myyntitoimintaa halutaan harjoittaa verovapaasti, tulisi toiminnan olla satunnaista, ei suunnitelmallista. Verottajan ohjeen mukaan myyntitoimintaa ei siis kannata kirjata esimerkiksi osaksi seuran toimintasuunnitelmaa.

Verottajan ohje ottaa kantaa myös markkinointiin. ”Myynti toteutetaan talkootyönä joukkueen jäsenten toimesta ja se kohdistuu lähes yksinomaan joukkueen jäseniin, heidän perheenjäseniinsä sekä tuttaviin ja naapureihin. Tuotteita ei muutoin markkinoida tai mainosteta.” Verottajan ohjeen mukaan ei siis kannata mainostaa tai markkinoida myytäviä tuotteita esimerkiksi seuran verkkosivuilla tai seuran sosiaalisessa mediassa. Lue verottajan tarkempi ohjeistus tästä.